Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az ókori Nabukonozodor király álmában látott szobor mutatja, az idők végén két birodalmi szövetség uralja a világot

 EZ A BEJEGYZÉS MÁR OLVASHATÓ EZEN A HONLAPON. AZONBAN IDE IS FELTETTEM

Álmot látott Nabukonozodor babiloni király napjaink európai birodalmairól

 Álmot látott Nabukonozodor babiloni király napjaink európai birodalmairól

Írta: Szabó Gábor

II. Nabú-kudurri-uszur (uralkodott Kr. e. 605. szeptember 7. – Kr. e. 562) az Újbabiloni Birodalom második, legismertebb királya volt; a Biblia ószövetségi könyveiben Nebukadneccár, Nabukodonozor néven szerepel. Uralkodásának 2. évében nyugtalanító álmot látott. Hogy kizárja a téves álommagyarázatokat, a bölcseinek megparancsolta, hogy mondják el, ő mit álmodott, és utána magyarázzák is meg az álom jelentését. Erre egyikük sem volt képes. Jelentkezett azonban a zsidó fiatalember Dániel, hogy megmagyarázza a király álmát. Ő az élő Istentől kapta meg az álom tartalmát és annak magyarázatát. (Dániel 2. rész 1-30).

Könyvének 2. részében 26-45 versekben így mondja el Dániel:

26 Szóla a király, és monda Dánielnek, akit Baltazárnak nevezének: Csakugyan képes vagy megjelenteni nékem az álmot, amelyet láttam, és annak értelmét?

27 Felele Dániel a király előtt, és mondá: A titkot, amelyről a király tudakozódék, a bölcsek, varázslók, írástudók, jövendőmondók meg nem jelenthetik a királynak;

28 De van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti; és ő tudtára adta Nabukodonozor királynak: mi lészen az utolsó napokban. A te álmod és a te fejed látása a te ágyadban ez volt:

29 Néked, oh király! gondolataid támadtak a te ágyadban afelől, hogy mik lesznek ez után, és aki megjelenti a titkokat, megjelentette néked azt, ami lesz.

30 Nékem pedig ez a titok nem bölcseségből, amely bennem minden élő felett volna, jelentetett meg, hanem azért, hogy a megfejtés tudtára adassék a királynak és te megértsed a te szívednek gondolatait.

31 Te látád, oh király, és ímé egy nagy kép; ez a kép, mely hatalmas vala és kiváló az ő fényessége, előtted áll vala, és az ábrázata rettenetes volt.

32 Annak az állóképnek feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstből, hasa és oldalai rézből,

33 Lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépből valának.

34 Nézed vala, amíg egy kő leszakada kéz érintése nélkül, és letöré azt az állóképet vas- és cseréplábairól, és darabokra zúzá azokat.

35 Akkor egygyé zúzódék a vas, cserép, réz, ezüst és arany, és lőnek mint a nyári szérűn a polyva, és felkapá azokat a szél, és helyöket sem találák azoknak. Az a kő pedig, amely leüté az állóképet nagy hegygyé lőn, és betölté az egész földet.

36 Ez az álom, és értelmét is megmondjuk a királynak.

37 Te, oh király! királyok királya, kinek az egek Istene birodalmat, hatalmat, erőt és dicsőséget adott;

38 És valahol emberek fiai, mezei állatok és égi madarak lakoznak, a te kezedbe adta azokat, és úrrá tett téged mindezeken: Te vagy az arany-fej.

39 És utánad más birodalom támad, alábbvaló mint te; és egy másik, egy harmadik birodalom, rézből való, amely az egész földön uralkodik.

40 A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas; mert miként a vas széttör és összezúz mindent; bizony mint a vas pusztít, mind amazokat szétzúzza és elpusztítja.

41 Hogy pedig lábakat és ujjakat részint cserépből, részint vasból valónak láttál: a birodalom kétfelé oszol, de lesz benne a vasnak erejéből, amint láttad, hogy a vas elegy volt az agyagcseréppel.

42 És hogy a lába ujjai részint vas, részint cserép: az a birodalom részint erős, részint pedig törékeny lesz.

43 Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel: azok emberi mag által vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, minthogy a vas nem egyesül a cseréppel.

44 És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké.

45 Minthogy láttad, hogy a hegyről kő szakad vala le kéz érintése nélkül, és szétzúzá a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és aranyat: a nagy Isten azt jelentette meg a királynak, ami majd ezután lészen; és igaz az álom, és bizonyos annak értelme.

 

A szobor a prófétai látás alapján négy ókori világbirodalmat ábrázol:

1. az új-babiloni világbirodalom (az arany fej Nabukonozodor)

2. a méd-perzsa világbirodalom (ezüst mell és karok)

3. a görög világbirodalom  (Nagy Sándor réz)

4. a római világbirodalom (Római birodalom, amely kr.u 395-ben a két lábnak megfelelően kettészakadt, vers 41”birodalom kétfelé oszol”)

 

A Bibliában két bizonyságon, két tanún áll meg egy dolog. A birodalmak története Európában, napjainkban összesűrítve megismétlődik.

 

1. A Habsburg-birodalom (arany fej Ferencz József császár)

2. Német Birodalom (Adolf Hitler Anschluss Ausztria – Németország)

3. Négyhatalmi Szerződés (Szovjetunió, Egyesült Államok, Anglia, Franciaország)

4. Európai Unió

 

A Római birodalom az Ókorban két részre tagolódott. Az idők végén megismétlődik, Róma vezérletével két birodalmi szövetség jön létre. A két lábon öt-öt ujj, öt-öt királyság alakul majd ki a történelem folyamában, ez a tíz király fogja a hatalmát a fenevadnak, az utolsó politikai rendszerben átadni.

11 A fenevad pedig, amely vala és nincs, az maga a nyolcadik, és a hét közül való; és a veszedelemre megy.

12 A tíz szarv pedig, amelyet láttál, tíz király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak; de hatalmat kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal.

13 Ezeknek egy a szándékuk; erejöket és hatalmokat is a fenevadnak adják.

14 Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és az ő vele való hivatalosok és választottak és hívek is. (János apostol Jelenések könyve, 17. fejezet. 11-14)

 

Visszajön Jézus Krisztus, mint az égből jövő nagy kő, szétzúzza, eltörli a politikai rendszereket, és uralkodni fog mindörökké. www.negyedik-dimenzio.eoldal.hu/cikkek/daniel-konyve-korunkban-megismetlodik/almot-latott-nabukonozodor-babiloni-kiraly-napjaink-europai-birodalmairol.html